Alibre | Data Design VietNam Alibre | Data Design VietNam

Kích thước 3D với dạng khối cho việc thiết kế AlibreDesign
Phần mềm phân tích cho các nhà thiết kế

Tổng quan về sản phẩm SimWise cho Alibre

Mô phỏng chuyển động, phân tích lực và tối ưu hóa trên Alibre Design

SimWise là một dòng sản phẩm mô phỏng kỹ thuật tiên tiến cho người dùng của Alibre Design. Chúng bao gồm SimWise Motion, SimWise FEA và SimWise 4D. Tất cả các sản phẩm đều được tích hợp với Alibre Design thông qua một phần bổ trợ Alibre Add-in mà chuyển các ràng buộc về hình học và lắp ráp sang SimWise theo các cách liên kết thích hợp.

SimWise FEA thực hiện phân tích phần tử hữu hạn trên các bộ phận và cụm thiết kế Alibre Design. Nó hỗ trợ các phân tích sau: tĩnh tuyến tính (Linear static), trạng thái ổn định và nhiệt (steady state and transient thermal), kết hợp vênh và nhiệt / cấu trúc. Chia lưới FEA cung cấp sự tinh chỉnh lưới cục bộ trong các khu vực có độ dốc ứng suất cao, tạo ra kết quả chính xác với đầu vào tối thiểu.

SimWise 4D kết hợp Motion và FEA thành một gói toàn diện. Nó cung cấp tất cả các khả năng mô phỏng của SimWise Motion và SimWise FEA nhưng cũng thực hiện phân tích ứng suất trên mô hình động chuyển động cho phép ghi lại các ảnh hưởng của tải động lực học trong mô hình FEA.

..

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Datadesign Alibre

 

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Datadesign Alibre


SimWise Motion

SimWise Motion đảm bảo các cụm được phân tích tốt để chắc chắn rằng nó hoạt động theo dự định. Điều này cho phép người dùng đánh giá hiệu suất thiết kế của họ toàn diện và thực hiện các điều chỉnh và sửa đổi khác nếu cần.

Tạo mô hình chuyển động

Với SimWise Motion, người dùng có thể bắt đầu với hệ thống lắp ghép bằng phần mềm CAD đang dùng hoặc một hệ thống lắp ghép được tạo ra từ các chức năng cơ bản của SimWise. Sau đó, các chi tiết được tính toán, nếu có những rang buộc sẵn có trong hệ thống lắp ghép, chúng sẽ được chuyển sang các rang buộc trên SimWise một cách tự động.

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Datadesign Alibre

Thêm / điều khiển chuyển động

SimWise Motion cho phép bạn thêm nhiều đặc điểm chuyển động vào mô hình của mình để mô phỏng chính xác chức năng trong hệ thống mô phỏng của bạn. SimWise Motion hỗ trợ động cơ, bộ truyền động, trọng lực, tiếp xúc thực tế giữa các cơ thể, lò xo, ma sát, giảm xóc, và nhiều hơn nữa, khi cần thiết.

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Datadesign Alibre

Mô phỏng chuyển động

Để chạy mô phỏng, chỉ cần chỉ định thời gian để chạy quy trình, sau đó nhấp vào biểu tượng kết quả tính toán để tính kết quả chuyển động.

Kiểm tra kết quả

SimWise Motion tính toán một số loại kết quả mà bạn có thể sử dụng để xác minh mục đích thiết kế của người dùng. Ảnh động cung cấp phản hồi trực quan bạn cần hiểu nếu thiết kế của bạn hoạt động đúng. Nhưng điều thực sự khiến SimWise Motion khác biệt với các gói mô phỏng phổ biến là khả năng cung cấp dữ liệu kỹ thuật dựa trên độ chính xác vật lý liên quan đến chuyển động lắp ráp. Các vectơ chuyển vị, vận tốc, gia tốc và lực cung cấp thông tin cần thiết để hiểu đầy đủ về hiệu suất của thiết kế. Khi bạn thay đổi thiết kế của mình, bạn có thể so sánh dữ liệu để xác minh sự cải tiến trong thiết kế của mình.

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Datadesign Alibre

Trong trường hợp có vấn đề

SimWise Motion giúp trả lời câu hỏi "Thiết kế của tôi có hoạt động không?", Nhưng sức mạnh thực sự được khẳng định là khi kết hợp với SimWise FEA. Các phản lực được tính toán bởi SimWise Motion được tự động áp dụng cho mô hình FEA do SimWise FEA tạo ra, do đó cho thấy các ứng suất do chuyển động lắp ráp. Bạn không chỉ có thể trả lời với sự tự tin, mà còn có thể nói hoạt động ? bị hỏng ?"


SimWise FEA

SimWise FEA là một công cụ phân tích phần tử hữu hạn, thực hiện phân tích động, chế độ bình thường, độ bền và phân tích truyền nhiệt của các bộ phận cơ khí. Nó rất tự động và xử lý một phần lớn độ phức tạp liên quan đến FEA, cung cấp chức năng mạnh mẽ cho người dùng nhạy cảm với sự phức tạp của phương pháp phần tử hữu hạn.

Bạn có thể nhập hình học từ hệ thống CAD của mình và thêm các thực thể cấu trúc và nhiệt cụ thể vào mô hình của bạn để tạo một nguyên mẫu cấu trúc chức năng của thiết kế. Mô phỏng nguyên mẫu bằng các phương pháp vật lý và toán học tinh vi và hiển thị kết quả mô phỏng ở các định dạng đồ họa và số khác nhau. Bạn có thể nhanh chóng xác định nếu thiết kế của bạn hoạt động như dự định hoặc nếu nó cần sửa đổi. Mô phỏng máy tính có thể giảm đáng kể thời gian và chi phí sản xuất nguyên mẫu vật lý.

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Datadesign Alibre

Những hạn chế

SimWise FEA có tập hợp nhiều đối tượng khác nhau có thể thêm vào các mô hình CAD để tạo ra những mẫu có đẩy đủ các chức năng cần thiết

・Tải trọng tập trung, tải phân tán, mô-men xoắn, áp suất
・Restriction và cưỡng bức dịch chuyển
・Nhiệt độ chỉ định, thông lượng nhiệt giới hạn và chuyển vị, và phóng xạ

Tất cả giá trị này đều được hiển thị và khai báo trên SimWise. Tất cả các giá trị đó áp dụng cho các hình học cơ bản, thay vì các nút và phần tử mà các sản phẩm FEA truyền thống làm.

Công nghệ xử lý

SimWise sử dụng bộ xử lý đa lõi và sử dụng bộ giải phân tích phần tử hữu hạn lặp nhanh dựa trên phương pháp gradient liên hợp tiền điều kiện. SimWise FEA độc quyền sử dụng các yếu tố hình tứ giác 10 nút và bộ xử lý được tối ưu hóa cho các vấn đề khác nhau

SimWise FEA có thể hiển thị kết quả FEA dưới dạng đường viền bóng mờ, hình dạng bị biến dạng hoặc hình động. Ngoài các giá trị vật lý này, SimWise FEA có thể tính toán các yếu tố an toàn và các yếu tố lỗi cho các yếu tố phản lực và hiển thị cả hai yếu tố này dưới dạng các đường viền bóng mờ.

Khả năng thích ứng mang lại độ tin cậy cao

Khả năng thích ứng tinh chỉnh các mô hình FEA ở những khu vực có ứng suất cao Kết quả lỗi có thể được sử dụng để điều khiển một quá trình giải pháp lặp được gọi là khả năng thích ứng h. Các kết quả lỗi tinh chỉnh lưới phần tử hữu hạn ở các vùng có giá trị lỗi lớn và sử dụng lưới mới để thực hiện một giải pháp khác. Lỗi trong giải pháp mới được so sánh với mục tiêu và nếu giá trị lỗi của mô hình vẫn cao hơn mục tiêu, quá trình này được lặp lại và phân tích lưới cho đến khi đạt được mục tiêu lỗi. Tăng độ tin cậy của kết quả và không cần nhiều kiến thức về kỹ thuật chia lưới đúng cách.

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Datadesign Alibre


Cấu hình PC yêu cầu

※ Một plugin cho Alibre Design 2017 trở lên. Phiên bản độc lập SimWise không có sẵn.

CPU: Tương thích 64 bit
Hệ điều hành CPU: Windows 7/8.1/10
Bộ nhớ: 8 GB trở lên
Thẻ đồ họa: Màu 32 bit, tương thích OpenGL 2.1 trở lên, VRAM 1 GB trở lên
Độ phân giải: 1280 x 1024 trở lên
Dung lượng đĩa: 700 MB trở lên
Tệp mô hình / dữ liệu tạm thời Dung lượng ổ đĩa: 100GB trở lên (tùy theo kích thước model)


Tải về

SimWise cho trình cài đặt Alibre

■ Trình cài đặt Alibre Design 2018:Tải về
■ Trình cài đặt Alibre Design 2017:Tải về

Đào tạo phần mềm

Nếu bạn chưa quen với phần mềm SimWise, hãy tham gia các khóa đào tạo dưới đây. (* Phiên bản tiếng Anh)
Tải về

Kích hoạt giấy phép

Lần đầu tiên bạn khởi động SimWise từ bên trong Alibre Design sau khi cài đặt, hộp thoại kích hoạt giấy phép sau sẽ được hiển thị.

Có ba loại phương thức kích hoạt giấy phép.

Kích hoạt trực tuyến: Nhấp vào nút để kết nối với máy chủ cấp phép SimWise trên Internet, số ID của PC cài đặt và mã cấp phép sẽ được gửi và tệp giấy phép sẽ được tải xuống và áp dụng tự động. SimWise sẽ tự động bắt đầu sau khi đăng ký giấy phép hoàn tất. * Yêu cầu kết nối Internet.

Gửi email: Nhấp vào nút để mở ứng dụng email và dán thông tin cần thiết để đăng ký giấy phép trong phần thân email. Khi bạn gửi email, máy chủ cấp phép SimWise sẽ tự động đính kèm giấy phép vào email của bạn và gửi trả lời cho bạn. Lưu tệp giấy phép, sau đó nhấn nút Cài đặt kích hoạt và chọn tệp giấy phép.

Lưu tệp yêu cầu giấy phép: Nhấp vào nút để lưu dữ liệu cần thiết để đăng ký giấy phép dưới dạng tệp. Vui lòng đính kèm tệp yêu cầu giấy phép này vào một email và gửi nó đến activ@design-simulation.com. Các tập tin giấy phép sẽ được đính kèm vào email và trả lại. Lưu tệp giấy phép, sau đó nhấn nút Cài đặt kích hoạt và chọn tệp giấy phép.

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Datadesign Alibre

© 2019-2021 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam